به وب سایت گروه مهندسی آبین گستر مارلیک خوش آمدید اهداف شرکت - Abın Gostar _ آبین گستر
English

اهداف شرکت

شرکت گروه مهندسی آبین گستر مارلیک فعال در زمینه طراحی و تولید ایستگاههای کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار باایجاد تفکر فرایندگرا ، گامی بلند درجهت بهبود کیفیت خدمات خود ، رضایت مندی مشتریان ، بهبود عملكرد زیست محیطی ، ايمني ، بهداشت حرفه ایی و سلامت كاركنان برداشته است . بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه درسطح شرکت نموده وخودرا ملزم و متعهد به اصول زیرمیداند:

    رعایت استانداردهای ملی و بین المللی .

حفظ وارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده باتوجه به نیازها و خواسته های مشتریان .

توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای سازمانی .

آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان درجهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیتهای شرکت وارتقاء کار گروهی .

ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان ازطریق جلب مشارکت آنان وبهبود کیفیت کاری .

پیشگیری وکاهش آلودگیهای زیست محیطی وارائه خدمات دوستدار محیط زیست .

   پیشگیری ازحوادث ، حفظ وارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان .

   اجرا وحفظ الزامات قانونی مرتبط باجنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت .

بمنظور دستیابی به اصول بالا، این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه IMS رامنطبق بااستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007 درکلیه سطوح به اجرا درآورده وبه طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمرو اثر بخشی این سیستم متعهد میداند.

همچنین شرکت درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت درراستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری از طریق پایش ، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت تعریف شده رابررسی میکند .

 

 
کلیه حقوق چاپ و نشر نزد آبین گستر محفوظ است. - طراحی سایت نیتاران